வைத்திய கலாநிநி கிங்ஸ்லி மரியதாஸ் அவர்களது சுகாதாரக் கருத்தரங்கு.

16.10.2015 வெள்ளிக்கிழமை 17.45 மணி
தமிழர்வள ஆலோசனை மையம்

தங்களின் சுகாதார சம்பந்தமான கேள்விகளையும். கேட்டுத் தெளிவடையலாம்.